samavar berenji 4 litri antik ghalam kari shode shir khorshid ba servic