miz shatranj ba mohre 3 paye mahi sandali aliazh halghe tasme dar parche goldar (1)