samavar ketridar shekari berenji model gerd rang antik (5)