miz shatranj 3 paye mahi ba mohre sandali hakghe tasme dar (3)